Vaalit

Syksyllä käynnistyvät vaalit Sähköliitossa. Kiitos kaikille ehdolle asettuneille ehdokkaille.


Henry Träff
sähköasentaja
puheenjohtaja
040 064 0318

Edustajiston vaalit Sähköliitossa

 

Sähköliitto on yhdistys ja yhdistyksen toiminta perustuu ihmisten vapaaseen oikeuteen perustaa yhdistyksiä ja toimia yhdistyksissä. Yhdistyksellä on säännöt, joiden mukaan sen perustehtävä määräytyy. Päätöksenteko yhdistystoiminnassa perustuu sääntöihin ja vakiintuneisiin suomalaisen demokratian keinoihin. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja oikeus asettua ehdolle yhdistyksen eri tehtäviin. Sähköliitossa jäseninä on vain ammattiosastoja, joten päättäjät liittoon valitaan ammattiosastojen jäseninä olevista henkilöistä. Päätösvaltaa kaikissa Sähköliittoa koskevissa asioissa käyttää vaaleilla valittu edustajisto.

Edustajiston vaalit käydään joka neljäs vuosi. Seuraavan kerran vaalit järjestetään syksyllä. Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdokkaaksi Edunvalvonnantekijöiden listoilta, niin saat seuraavista teksteistä tarkempaa tietoa liiton edustajiston valinnasta ja sen tehtävistä.

Ajankohtaista

Virallinen vaalipiirikohtainen ehdokasasettelu suoritetaan 1.4 - 5.6.2020. Ehdokkaaksi vaaleissa voivat asettua ne sopimusalajäsenet, jotka ovat hyväksytty osaston jäseniksi ennen ehdokasasettelun alkua ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Oppilasjäsenet ja eläkeläiset eivät voi asettua ehdolle vaaleissa.

Edustajiston jäsenet valitaan postiäänestyksellä ja nettiyhteyden kautta tapahtuvana sähköisenä vaalina. Äänestäminen on mahdollista 7.9 - 30.9.2020 välisenä aikana. Vaalijärjestyksen hyväksyy edustajisto ja liiton hallitus antaa vaalijärjestystä täydentävat äänestystä, vaalia ja ehdokasasettelua koskevat ohjeet.

Maa on jaettu sopimus- tai toimialakohtaisesti ja maantieteellisesti tarkemmin määriteltyyn 30 vaalipiiriin. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan vaalipiirin osastojen yhteenlasketun jäsenmäärän alkavaa kolmeasataaviittäkymmentä (350) jäsentä kohti yksi (1) edustaja. Yksittäinen jäsenen vaalipiiri määräytyy jäsenen ammattiosaston kotipaikan mukaan.

Vaali toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 2)-kohdan tarkoittamia ehdokaslistoja käyttäen. Valitsematta jääneet ehdokkaat ovat varaedustajia kunkin vaaliliiton sisällä vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä.

Äänioikeutettuja ovat vaaleissa ne henkilöt, jotka liiton osastojen sääntöjen mukaan on hyväksytty osaston jäseniksi viimeistään kolme kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jäsenillä jotka ovat saavuttaneet vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta ei ole äänioikeutta säännöissä tarkemmin määritettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Edustajiston syyskokous pidetään marras- joulukuun välisenä aikana ja kevätkokous toukokuussa.

Edustajisto valitsee ensimmäisessä vaalien jälkeen pidettävässä kokouksessaan seuraavat neljä vuotta kestävälle toimikaudelle:

a) keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

b) liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet;

c) yhden (1) tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan; sekä

d) johtokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet.

 

Edustajiston tehtävänä on

a) päättää sääntöjen muuttamisesta ja hyväksymisestä;

b) valita ja erottaa liiton puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet;

c) päättää niistä asioista, jotka hallitus, johtokunnat, liiton osastot ja työhuonekunnat sen ratkaistavaksi esittävät;

d) seurata hallituksen toimintaa ja varojen hoitoa;

e) tutkia ja ratkaista kaikki hallituksen päätösten johdosta mahdollisesti tehdyt valitukset; ja

f) valita kesken toimikautensa eronneiden tai erotettujen edustajiston valitsemien henkilöiden ja elinten tilalle uudet seuraavaan toimikauteen saakka.

Edustajisto päättää seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä antaa vastuuvapauden edellisen vuoden toimintaa koskien liiton hallitukselle. Päätökset toiminnan mittakaavasta määrittävät liiton jäsenmaksun suuruuden ja päätösvalta myös siinä asiassa on edustajistolla.